Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul CONTRACT DE COMERCIALIZARE

A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE/ A SERVICIULUI UNIC/ASOCIAT DE CĂLĂTORIE

Părţile contractante

       Societatea Comercială AIR FLA SIB SRL cu sediul în Sibiu, J32/503/2019, cod unic de înregistrare fiscală 40652232, titulară a Licenţei de turism nr 861/15.07.2019, pentru Agenţia de turism AIR TOUR TRAVEL, cu sediul în Sibiu, P-ta Unirii, nr. 10,  reprezentată prin dl Virca Flaviu Nicolae, în calitate de manager, denumită în continuare Agenţia de turism organizatoare

      și

      Călătorul/Turistul/Reprezentantul călătorului/călătorilor  

   Domnul/Doamna ...................  domiciliat/ă în ................., str. .................., nr. ................. posesor/posesoare al CI seria ............. nr ............... CNP ....................telefon:  ...................  email:  ................... în calitate de călător/turist/reprezentant al călătorului/călătorilor.

  Au convenit încheierea prezentului contract.

 1. Obiectul contractului

   1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţia de turism AIR TOUR TRAVEL a pachetului de servicii turistice înscrise în voucher, documente fiscale, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, Bon de comandă sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. Agenția de turism AIR TOUR TRAVEL din Sibiu are calitatea de Agenție de turism organizatoare, conform legii în vigoare pentru pachete de servicii turistice în România sau oriunde în lume în afara României, pentru servicii turistice prefabricate/combinate pentru destinații în România sau oriunde în lume în afara României, înțelegând prin servicii turistice combinate: transport și servicii turistice la destinație, altele decât transport sau combinație de cel puțin două servicii turistice la sol, altele decât transportul; pachete de servicii de călătorie de tip charter, circuite, safari excursii, pachete opționale, transferuri, pachete de tip last minute/early booking/bilete de avion/ rezervare transport autocar/ cazare etc. Agenția de turism AIR TOUR TRAVEL din Sibiu are și statut de intermediere a serviciilor turistice organizate de alte agenții de turism din țară sau străinătate pentru destinații oriunde în lume (conform mențiunii la punctul 1.6 al prezentului contract). Pentru pachetele de servicii turistice/servicii asociate/serviciile unice de călătorie, Organizatorul prevăzut la punctul 1.6 oferă garanții privind rambursarea plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Organizatorului. AIR TOUR TRAVEL intermediază pentru  Călător  solicitarea/rezervarea/achiziționarea serviciului unic sau/și sau a serviciului de călătorie asociat de la alți Furnizori/Prestatori a serviciilor de călătorie.

   1.1.1. Prin activitatea de intermediere desfășurată de AIR TOUR TRAVEL se înțelege:

 1. a) activitatea de contractare, facturare și de încasare a contravalorii serviciilor de călătorie, în numele și pe seama Furnizorului/Prestatorului, în temeiul unui acord/contract încheiat în acest sens de către Furnizor/Prestator cu AGENȚIA;
 2. b) activitatea de contractare, facturare și de încasare a contravalorii/serviciilor de călătorie, în nume propriu,  dar  pe  seama  Furnizorului/Prestatorului,  în  temeiul  unui  acord/contract încheiat în acest sens de către Furnizor/Prestator cu AGENTIA;
 3. c) activitatea de contractare  în  numele  și  pe  seama  Călătorului,  în  situația  în  care  între AIR TOUR TRAVEL  și  Furnizorul/Prestatorul  solicitat  de  Călător  nu  există  niciun  acord/contract încheiat, caz în care Călătorul împuternicește AGENȚIA prin Cererea de rezervare/bonul de comandă sau în baza unei cereri telefonice sau scrise, să-i reprezinte interesele față de Furnizor/Prestator, în scopul solicitării/rezervării/achiziționării serviciului turistic;
 4. d) situația în care Călătorul încheie direct contractul cu Furnizorul/Prestatorul, ca urmare a intermedierii facilitate de AIR TOUR TRAVEL;

   1.1.2 AIR TOUR TRAVEL, în calitatea sa de intermediar, răspunde față de Călător pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea serviciului turistic unic si/sau serviciului turistic asociat de către Furnizor/Prestator, doar în situația  în  care  executarea  necorespunzătoare  sau  neexecutarea  serviciului turistic unic si/sau serviciului turistic asociat se datorează culpei exclusive a agenției de turism AIR TOUR TRAVEL. AIR TOUR TRAVEL este  exonerată  de  orice  răspundere  față  de  Călător,  pentru  executarea necorespunzătoare sau neexecutarea serviciului turistic unic si/sau serviciului turistic asociat (inclusiv ca urmare a insolvabilității, insolvenței sau falimentului Furnizorului/Prestatorului) din vina Furnizorului/Prestatorului

    1.1.3 Prin Serviciu Unic de Călătorie se întelege un serviciu de călătorie, astfel cum sunt acestea definite la art. 3, p. 15 din OG nr. 2/2018 (transport, cazare, rent-a-car, alte   servicii   de   călătorie),   solicitat/rezervat/achiziționat   de   Călător   prin   intermediul AIR TOUR TRAVEL,  în  baza  Cererii de rezervare/bonului de comandă  sau  a  unei  cereri  de  rezervare telefonice/scrise și  oferit  și/sau  prestat  de către Furnizori/Prestatori terți care își asumă întreaga responsabilitate pentru buna desfășurare a serviciului turistic intermediat de agenția de turism AIR TOUR TRAVEL.

    1.1.4 Prin Serviciu de Călătorie Asociat se înțelege existența a cel puțin două tipuri  diferite  de  serviciu unic de călătorie,  achizitionate  în  scopul  aceleiași  călătorii  sau  vacanțe,  care  nu constituie    un    pachet    și    care duc    la    încheierea    unor    contracte    separate    cu Furnizorii/Prestatorii individuali de servicii de călătorie, dacă AIR TOUR TRAVEL facilitează una dintre următoarele variante:

 1. a) selectarea separată și plata separată de către călători a fiecărui serviciu unic de călătorie cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul de vânzare al AIR TOUR TRAVEL;
 2. b) achiziționarea, într-un mod  personalizat,  a  cel  puțin  unui  serviciu  unic  de  călătorie suplimentar de la un alt Furnizor/Prestator, în cazul în care se încheie un contract cu acest alt  Furnizor/Prestator cel  târziu  în  24 de ore  de  la  confirmarea  rezervării  primului  serviciu unic de călătorie de către AIR TOUR TRAVEL;

  1.2. Destinația ..............................................  (Conform anexe contract)

  1.3. Anexele prezentului contract Bon de comandă, Oferta, Voucher, Documente fiscale,  Rooming list-ul și Bilete de avion conțin informații privind următoarele aspecte: Servicii contractate / număr de persoane/ nume și prenume beneficiari (în cazul rezervării făcute în numele unui grup, titularul contractului își asumă informarea corectă și completă a tuturor participanților la serviciile turistice comandate, având acordul tuturor participanților privind investirea sa de a îi reprezenta în comunicarea cu agenția de turism și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, agenția de turism Air Tour Travel fiind exonerată de neinformarea exhaustivă de către titularul de contract a celorlalți participanți parte integrantă a prezentului contract).

  1.4. În cazul neconfirmării serviciilor turistice comandate din motive involuntare de AIR FLA SIB SRL prin agenția de turism AIR TOUR TRAVEL, agenția de turism AIR TOUR TRAVEL va oferi turistului variante alternative sau va returna integral avansul/suma achitată dacă variantele alternative nu sunt agreate de călători din motive justificate (doar în cazul neconfirmării și neagreării niciunei variante alternative). Agenția de turism va comunica sub orice formă statusul rezervării la momentul rezervării, urmând să îl informeze ulterior pe client în cazul neconfirmării de către furnizorul de servicii turistice. În caz de overbooking, agenția de turism comunică titularului de contract acest lucru, găsind de comun acord alternative, agenția de turism neavând nicio vină în această situație.  

   1.5. Înaintea încheierii contractului, clientul declară că a primit și acceptă toate informațiile precontractuale în acord cu articolul 5 punct 1 litera a) din OG 2/2018 accesibilă pe site-ul web: https://www.airtourtravel.ro/Conditii-rezervare, link la care se regăsesc și informații suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018.

   1.6 Agenția de turism organizatoare a pachetului turistic contractat/e este ..........................................................

II Încheierea contractului

  2.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații :

 1. a) în momentul semnării lui de către turist/reprezentant al turistului/călătorilor a contractului sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice/de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon și/sau prin mijloace electronice;
 2. b) in momentul confirmării rezervării de la Organizator, în cel mult 70 de zile de la momentul rezervării.

  2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

  2.3. În  situația în care, cu acordul călătorului/turistului/reprezentantul călătorului s-a efectuat o rezervare la distanță (prin telefon sau site) a oricărui serviciu turistic, prezentul contract este pus integral la dispoziția acestuia sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției de turism sau alte mijloace de comunicare electronică, obligația de informare a călătorului/turistului/reprezentantului călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în Cererea de rezervare/ Bonul de comandă sau orice document furnizat călătorului/turistului/ reprezentantului călătorului/călătorilor de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă pe suport de hârtie a contractului privind serviciul turistic rezervat.

  2.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data rezervării, este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informații sau alerte, fiind de datoria călătorului/turistului/reprezentantului călătorului să se informeze permanent.

   2.5 Condițiile contractuale ale serviciilor tursitice/de călătorie se consideră acceptate în cazul oricărei rezervări, chiar si  în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice în următoarele situații:

 1. a) Exprimarea acordului turistului/călătorului prin transmiterea către agenție a unui mesaj prin telefon sau electronic de rezervare de pe numărul de telefon sau adresa de mail declarată ca adresă de corespondență/contact;
 2. b) Exprimarea acordului turistului/călătorului prin achitarea de către călător/turist sau reprezentant al călătorului/turistului a contravalorii serviciilor turistice în baza facturii emise de agenția de turism;
 3. c) Exprimarea acordului verbal, în cadrul conversației telefonice purtate de călător/turist/reprezentant al călătorului cu un reprezentant al agenției de turism cu condiția ca conversația telefonică să fie înregistrată, iar călătorul a fost de acord cu înregistrarea conversației telefonice;
 4. d) Exprimarea acordului scris prin sms/mesaj/bifare pe site a accept condiții privind rezervarea unui serviciu turistic sau prin semnarea Cererii/Bonului de comandă.

  2.6 Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția poate solicita un avans cuprins intre 30 - 90 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicită serviciile. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 20 zile înaintea plecării, pachetul turistic/serviciul unic sau/și asociat se va achita integral. În cazul nerespectării termenelor de plată, AIR TOUR TRAVEL își rezervă dreptul de a anula rezervarea fără a rambursa suma achitată de turist/călător/reprezentant al călătorului/călătorilor.

 1. a) în cazul în care turistul/reprezentantul călătorilor/călătorul decide să renunțe la călătoria turistică din propria inițiativă, datorează agenției penalități conforme cap. VI din prezentul contract.
 2. b) eliberarea documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice/serviciul unic și/sau asociat fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori se face doar după plata integrală.

   2.7 Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

   3.1. Preţul total al contractului este ......................................................... şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei, tarifele și alte costuri suplimentare suportate de agenție. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție călătorului/turistului/reprezentantului călătorului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe facturi. Pentru serviciile de călătorie proprii sau după caz de intermediere a pachetelor de servicii de călătorie/ a serviciilor de călătorie unice sau/și asociate ale altor agenții de turism organizatoare/furnizori de servicii turistice (hotel/pensiune/companie aeriană/transporattor etc), Călătorul datorează și se obligă să plătească marja Agenției (în cazul pachetelor proprii) sau remunerația/comisionul de intermediere (în cazul pachetelor/serviciilor turistice intermediate), de minimum 5% din prețul total al rezervării/achiziției pachetului de servicii de călătorie/serviciilor de călătorie. Marja AIR TOUR TRAVEL sau după caz remunerația/comisionul  de intermediere este inclusă în prețul total comunicat Călătorului și este datorată de Călător din momentul rezervării/achiziției pachetului de servicii de călătorie. Prin marja AIR TOUR TRAVEL sau după caz remunerația/comisionul AIR TOUR TRAVEL se ințelege retribuția pe care Călătorul se obligă  să o plătească către agenția de turism unde a făcut rezervarea în orice situație (inclusiv în situații de forță majoră sau caz fortuit), pentru serviciile de rezervare sau de intermediere a pachetelor de servicii de călătorie, efectuate în conformitate cu prezentul contract/Bonul de comandă/rezervare pe site/telefonică/prin orice formă de corespondență.

  3.2 În situatia contractării serviciilor turistice în regim early booking, reducerea este inclusă în pachet, iar procentul precizat se aplică numai serviciilor de cazare și masă. Ofertele Early Booking au termen de plată final cu mult înainte de începerea sejurului. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de turist/călător/reprezentant al călătorului, determină anularea rezervării cu penalizări 100% și refacerea acesteia la prețul și condițile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip EB determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard sau anularea rezervării.

   3.3. Modalităţi de plată:

   3.3.1. La încheierea contractului se percepe un avans de minimum 30% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

   3.3.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

 1. a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
 2. b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare, după cum urmează:

    A termene de plată oferta STANDARD

 • 30% din prețul pachetului la înscriere;
 • 70 % din prețul pachetului la termenul precizat în bonul de comandă sau prin orice formă de comunicare din partea agenției, dar nu mai târziu de minimum 21 zile înaintea plecării.

    B termene de plată oferta EARLY BOOKING

 •    30% din prețul pachetului la înscriere;
 • 70 % din prețul pachetului la termenul precizat în bonul de comandă, dar nu mai târziu de termenul limită al ofertei Early Booking.

   C termene de plată oferta BILETE DE AVION

 •  100% la momentul rezervării

   D termene de plată oferta LAST MINUTE

 • 100% la momentul rezervării
 1. c) Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacanță/carduri de vacanță. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță/carduri de vacanță, Agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare egală sau mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț, neputându-se restitui sume de bani echivalente voucherelor/cardurilor de vacanță, fiind obligatorie reprogramarea. În cazul neconfirmării unui serviciu turistic achiziționat prin vouchere de vacanță/carduri de vacanță, clientul alege un alt serviciu turistic.Contractele achitate prin vouchere/tichete de vacanță nu pot fi cesionate.
 2. d) În cazul în care data limită de plată nu este specificată în Bonul de comandă/document fiscal la data rezervării de către călător/turist/reprezentant al călătorului, termenul limită de plată va fi comunicat de agenția de turism ulterior, în scris, prin mail, sms sau alte mijloace de comunicare, întotdeauna ținându-se cont de termenul de plată cel mai restrictiv comunicat de agenție.
 3. e) Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadentă și neachitată, dacă agenția de turism nu optează pentru rezilierea contractului.

   3.3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de vânzare comunicat de UniCredit Bank SA în ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

   3.3.4  Condițiile specifice de încasare pentru servicii de călătorie ale agenției de turism organizatoare prevăzute la punctul 1.6 trebuie respectate, acestea putând să difere de la un program la altul.

   3.3.5 În cazul în care în corespondența cu călătorul/turistul/reprezentantul călătorului sub orice formă sunt prevăzute alte condiții de plată decât cele menținate la punctul 3 al prezentului contract, întotdeauna se aplică exclusiv condițiile de plată prevăzute în corespondență.

   3.3.6 În situația în care plata serviciului turistic/de călătorie se face prin virament sau depunere, în conturile bancare ale Agenției, călătorul/turistul/reprezentantul călătorului poate opta pentru plata în lei sau euro si să aleagă una din modalitățile de plată:

    BANCA UNICREDIT BANK S.A prin plata directă la sediul agenției sau prin virament în conturile Agenției de turism:

    - RO56BACX0000001805716001 LEI

    - RO29BACX0000001805716002 EURO

IV Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   4.1. Agenţia își rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele prevăzute în prezentul contract înainte de începerea executării serviciului turistic, dacă aceste modificări sunt nesemnificative și a informat călătorul cu cel puțin 24 de ore înainte de data începerii călătoriei.

   4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, majorarea prețului cu mai mult de  8% sau nu se pot îndeplini cerințele speciale ale călătorului pe care agenția le-a acceptat, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 10 zile  înainte de data începerii călătoriei, excepție făcând situația în care călătorul rezervă serviciul turistic cu mai puțin de 10 zile înainte de începerea călătoriei. Excepție face situația de overbooking când agenția de turism este exonerată de vreo responsabilitate, responsabilitatea aparținând deplin furnizorului de servicii turistice/agenției de turism organizatoare.

    În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. a) b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

   4.3. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. În cazul anulării zborului, turistul solicită returul sumelor direct companiei aeriene, agenția de turism putând restitui maximum comisionul aferent rezervării.

   4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

   4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat, nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz fără o informare clară și inteligibilă privind această creștere, informare însoțită de o justificare a creșterii respective și de o recalculare a serviciului turistic. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 10 zile calendaristice care preced datei plecării.

   4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 1. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice, fără dobânzi sau majorări de tarife.

   4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 2. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice și nu este obligată să ramburseze contravaloarea serviciilor achiziționate;
 3. c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

   Asistența călătorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care agenția, furnizorul sau prestatatorul nu îl puteau prevedea sau evita constă în:

    4.7.1 furnizarea de informații  corespunzătoare privind servicii de sănătate, autorități locale, asistență consulară;

    4.7.2 acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește comunicarea la distanță și sprijinirea unor servicii de călătorie alernative.

    Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășeșete în niciun caz costurile efective suportate de agenția de turism.

   4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puţin 2 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locația de cazare în cazul circuitului turistic, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 4. d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

   4.9. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit sau în situația de overbooking, agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corspunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente, în cea mai apropiată variantă disponibilă față de cea inițială, cu condiția ca agenția să fie anunțată în scris de călător sau de partener (în caz de overbooking). În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecință servicii tursitice de o calitate mai scăzută decât cea specificată în rezervare, agenția acordă călătorului o reducere adecvată prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit la momentul rezervării sau reducerea de preț acordată este inadecvată. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative, fie din lipsă disponibilități, fie din motive involuntare, călătorul are dreptul să solicite reducerea prețului și/sau să solicite despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

   4.10. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfăsurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele si pentru Agentia AIR TOUR TRAVEL. Prețurile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având in vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neîntrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, iar turiștii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului-partener local în funcție de disponibilități.

V Drepturile şi obligaţiile turistului/călătorului/reprezentantul clătorului/călătorilor

   5.1. În cazul în care turistul/călătorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor, turistul suportând costurile aferente modificării de nume. De asemenea, pentru călătoriile care necesită îndeplinirea unor condiții speciale, ex: obținerea vizelor turistice, se va ține seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Dacă rezervarea este făcută în regim Early Booking, înainte de cesionare, trebuie ca turistul să ia legătura cu agenția de turism pentru a verifica condițiile serviciului turistic rezervat.

   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Orele de check-in și se check-out la cazările în afara României diferă de la o locație la alta, de regulă ora de check-in fiind ora 14,00. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele prevăzute de locația de cazare cad în sarcina exclusivă a turistului. În cazul în care turistul ajunge mai târziu la locația de cazare are obligația să informeze la pensiune/hotel întârzierea sa. În cazul neinformării locației de cazare de pe teriotoriul României sau din afara României a întârziereii turistukui pentru check-in, sarcină de informare ce aparține exclusiv turistului, locația de cazare are drpetul să anuleze rezervarea cu penalizări de 100%, revânzând camera altor turiști. În acest caz, agenția de turism este exonerată de vreo obligație de restituire a sumelor achitate de turist.

   5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8 %, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

   5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului hotărârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor;

sau

 1. b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   În cazul în care turistul/călătorul nu comunică în scris agenției opțiunea sa privind modificările apărute asupra rezervării în termen de 5 zile calendaristice de la informarea de către agenția de turism se consideră că toate modificările au fost acceptate de către turist/călător, conform noilor condiții și călătorul nu poate solicita despăgubiri sau opta pentru varianta 5.4.a).

   5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

   5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului, mai puțin marja agenției de turism (comisioanele și costurile aferente rezervării).

   5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum nu poate depăși 10% din valoarea pachetului, iar cuantumul poate fi stabilit prin acordul comun, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract/ofertă, iar agenția de turism organizatoare îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
 • 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
 • 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;
 • 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;
 1. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă la locul de destinatie şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
 2. c) anularea s-a făcut din vina turistului.

   5.8. Turistul/călătorul/reprezentantul călătorului are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră la destinație definite conform legii si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

   5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.

    Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

   5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

   5.12. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

   5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

   5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

   5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile, persoana titulară de contract asumându-și responsabilitatea de a informa corect și exhaustiv toți participanții la serviciul turistic rezervat asupra tuturor aspectelor organizatorice, agenția fiind exonerată de neinformarea corectă de către reprezentantul călătorilor a celorlalți participanți. În cazul neiformării celorlalți aprticipanți de către titularul de contract, agenției de turism nu-i poate fi adusă nicio acuză sub nicio formă, deoarece această obligație a informării a fost asumată de titularul de contract prin semnarea contractului.

   5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

   5.17. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

   5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   5.19 Repartizarea camerelor se face doar de către unitatea de cazare în funcție de criteriile proprii și de disponibilitatea din momentul sosirii la cazare, astfel încât agenția nu poate garanta numărul camerei, etajul, amplasare, camere alăturate în caz de mai multe camere în aceeași rezervare, camere twin sau camere cu pat matrimonial, cu excepția cazurilor în care se specifică în mod expres în rezervare tipul camerei rezervat în cazul ofertelor cu prețuri diferențiate pentru diferite tipuri de camere (cameră cu vedere la mare/ la etaj/la parter etc).

 VI Renunţări, penalizări, despăgubiri

   6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări ce sunt prevăzute de regulă și sunt consemnate la punctele 6.1.1 și 6.1.2, cu excepția situației în care serviciul turistic rezervat are alte cote de penalizare, caz în care se aplică exclusiv penalizările fiecărui program in parte.

    Prin renunțare se înțelege, după caz, următoarele situații:

 1. a) refuzul călătorului de a achita diferența pentru pachetul de servicii de călătorie rezervat;
 2. b) neprezentarea călătorului, cu rezervare efectuată și avans achitat, pentru a plăti diferențele;
 3. c) neprezentarea călătorului cu rezervarea efectuată și preț integral achitat, la aeroport/locul de îmbarcare/destinație, călătorul fiind obligat să se prezinte la locația de cazare în ziua check-in, anunțând întârzierile de sosire la cazare în cazul în care există întârzieri, locația de cazare având dreptul să anuleze rezervarea în cazul de no-show;
 4. d) retragerea călătorului exprimată în scris;
 5. e) călătorul nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei sunt neconforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriul țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia;
 6. f) călătorul din propria inițiativă decide să înlocuiască serviciul de călătorie rezervat parte componentă a pachetului, cu servicii de călătorie a altor furnizori, contractate pe cont propriu sau decide să întrerupă călătoria;
 7. g) călătorul este întors de la graniță sau nu i se permite tranzitul/intrarea pe teritoriul unui stat de către poliția de frontieră;
 8. h) refuzul de îmbarcare a călătorului din partea companiei aeriene sau de transport din motive ce țin de persoana călătorului.

   6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de regulă:

 1. a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării pentru rezervări individuale;
 2. b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 21-30 de zile calendaristice înainte de data plecării pentru rezervări individuale;
 3. c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 21 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program pentru rezervări individuale;
 4. d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului Early Booking, indiferent de data la care turistul solicită renunţarea atât pentru individual, cât și pentru grup.
 5. e) 50 % din preţul pachetului de servicii, în cazul grupurilor compact organizate pe extern (excursii elevi/asociatii etc.) în cazul renunțării după 3 zile de la momentul rezervării;
 6. f) 75 % din preţul pachetului de servicii, în cazul grupurilor compact organizate pe extern (excursii elevi/asociatii etc.) în cazul renunțării în intervalul 90-60 de zile inainte de plecare;
 7. g) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul grupurilor compact organizate pe extern (excursii elevi/asociatii etc.) în cazul renunțării cu mai puțin de 60 de zile inainte de plecare;
 8. h) 100% din preţul biletului de avion de la momentul emiterii biletului, biletul de avion fiind contract între turist și compania aaeriană, iar emiterea biletului se consideră confirmarea rezervării.

   6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de regulă:

 1. a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului pentru rezervări individuale;
 2. b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 21-30 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului pentru rezervări individuale;
 3. c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 21 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program pentru rezervări individuale;
 4. d) 100% din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului Early Booking, indiferent de data la care turistul solicită renunţarea atât pentru individual, cât și pentru grup.
 5. e) 50 % din preţul pachetului de servicii, în cazul grupurilor compact organizate pe intern (excursii elevi/asociatii etc.) în cazul renunțării după 3 zile de la momentul rezervării;
 6. f) 75 % din preţul pachetului de servicii, în cazul grupurilor compact organizate pe intern (excursii elevi/asociatii etc.)  in cazul renunțării în intervalul 60-45 de zile inainte de plecare;
 7. g) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul grupurilor compact organizate pe intern (excursii elevi/asociatii etc.) în cazul renunțării cu mai puțin de 45 de zile inainte de plecare;

   6.1.3  Călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului fără penalizări, în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea contractului și dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă emis de oficialități. Agenția de turism poate propune variante alternative sau poate pretinde un comision de încetare.

   6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice/serviciu unic și/sau asociat cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în alt înscris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.1 si 6.1.2 sau în alt înscris emis de agenție.

   6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

   6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

   6.5. Penalizările 100% se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

   6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice/serviciul unic și/sau asociat la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

   6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

   6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

   6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

   6.10 Comerciantul nu este răspunzător pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

VII. Reclamaţii

   7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, ce se vor transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului), agenția de turism fiind doar intermediar al acestor servicii, iar responsabilitatea aparținând în totalitate furnizorului de servcii turistice.

    Datele de contact ale Agenţiei: Telefon: 0740881447, 0773814309  E-mail: office@airtourtravel.ro, rezervari@airtourtravel.ro.

   7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 48 de ore  de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului răspunsul sesizării, în funcție de poziția furnizoruluid e servicii turistice.

  7.3. In cazul în care unul dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția cazului în care:

   (a) neconformitatea nu poate fi remediată;

sau

   (b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

    Dacă Agenția, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului, unor terțe persoane/furnizorului de servicii turistice sau unor cauze imprevizibile și inevitabile, după cum este prevăzut în prezentul contract.

  7.4. Reclamațiile de orice natură pot fi depuse în scris la sediul agenției de turism AIR TOUR TRAVEL din Sibiu, Piața Unirii nr 10 sau pe adresa de e-mail office@airtourtravel.ro.

  7.5  Titularul contractului/reprezentantul călătorilor investit de aceștia poate adresa mesaje, cereri sau reclamații în legătură cu executarea pachetului în mod direct agenției de turism intermediare de la care a achiziționat pachetul/serviciul turistic unic și /sau asociat respectiv. Agenția de turism intermediară transmite agenției de turism organizatoare/furnizorului de servicii turistice (hotel/pesniune etc), fără întârzieri nejustificate, aceste mesaje, cereri sau plângeri.

  7.6 Agenția de turism este exonerată de orice plată suplimentară către turist/responsabiliate financiară, în cazul în care turistul se adresează altor instituții fără a depune anterior agenției de turism în scris sesizarea/reclamația aferentă, reclamație la care agenția are termen de răspuns de 30 de zile de la momentul înregistrării acesteia.

  

VIII. Asigurări în cazul insolvenței

   8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvențeii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Aleea Alexandru, nr 51, sector 1, telefon 021.405.74.20 ;  fax : 021.311.44.90. Poliţa de asigurare nr. I 54972 valabilă până la data de 03.06.2021 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.airtourtravel.ro.

   8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare, în cazul insolvenței,  sunt:

   8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

  8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii, exceptând situațiile inevitabile și imprevizibile, cazurile de forță majoră..

   8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

   8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat, exceptând situațiile imprevizibile și inevitabile, situații de forță majoră.

   8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

   8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

   Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

   8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

   8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

   8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

   8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

   8.4  Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de exemplu călătoria împreună cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, formalități legate de pașaport și vize, formalități legate de sănătate, cum ar fi: vaccinări, obligația efectuării unor teste pentru infecția cu COVID-19 și prezentarea rezultatelor acestor testări etc.), călătorul are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția  recomandă cetățenilor români consultarea site-ului Poliției de Frontieră: https://www.politiadefrontiera.ro/  și a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a României: http://www.mae.ro/node/1422  , pentru informații complete privind Regimul de călătorie în străinătate, cât și în ceea ce privește condițiile de călătorie/intrare pe teritoriul țării/țărilor de destinație. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se  informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei, care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, obligația obținerii vizei, obligația de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare, obligația vaccinării, obligația  efectuării unor teste pentru infecția cu COVID-19 și prezentarea rezultatelor acestor testări  -  enumerarea fiind exemplificativa), Agentia  este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei. 


IX Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
 2. b) programul turistic, oferta/informații precontractuale în cazul acţiunilor turistice;
 3. c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit, pe suport electronic sau regăsite pe site-ul agenției de turism airtourtravel.ro.

 

X.Procedura de soluționare alternativă a litigiilor:

   10.1. Soluționarea alternativă a litigiilor reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

   10.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”),  are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă. Procedura de soluționare alternativă a litigiilor (”SAL”) poate fi consultată aici: https://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf

XI Protecția datelor cu caracter personal:

    11.1. Datele cu caracter personal ale călătorului/călătorilor pentru care s-a făcut rezervarea de către reprezentantul călătorului/călătorilor vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Călătorul/reprezentantul călătorului/călătorilor vor furniza Agenției datele personale solicitate și este de acord cu prelucrarea acestora în numele său și al celorlalți călători în scopul derulării și monitorizării prezentului Contract de către Agenție. De asemenea, Călătorul/Turistul, declară prin semnarea prezentului contract că este titular al drepturilor părintești/împuternicit și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 18 ani care îl însoțesc și, după caz, că este investit de grupul de călători pentru care a făcut rezervarea să-i reprezinte în comunicarea cu agenția de turism.

   11.2. Călătorul are dreptul de acces și de informare privind datele personale și dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziție, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției.

   11.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.

   11.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Călătorului/călătorilor pentru care reprezentantul a făcut rezervarea sunt obligatorii pentru a fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile  de transport,  cazare sau alte servicii de călătorie necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situatie în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații.

   11.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru:

 1. a) a împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

 1. b) se asigură că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;
 2. c) a înregistra când și cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
 3. d) se asigură că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal și al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizare;
 4. e) delimita zonele de acces astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

   11.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situația în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziții legale. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

   11.7 Consimțământul parental/al împuternicitului în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale minorilor (se va completa doar dacă vor exista minori - beneficiari indirecți ai serviciilor contractate): Subsemnatul(a), .......... in calitate de .......... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor : ....................ani, prin prezenta consimt în numele sau (lor) că SC AIR FLA SIB SRL prin AIR TOUR TRAVEL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie și număr pașaport / carte de identitate, în scopul rezervării / comercializării pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul. Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

 

 XII. Dispoziţii finale

   12.1. Prezentul contract intră în vigoare și se aplică pachetelor de servicii de călătorie/serviciului unic și/sau asociat rezervat/e.

   12.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice/serviciului uni și/sau asociat se va face conform cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   12.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

   12.4. Turistul declară că Agenţia de turism i-a oferit toate informațiile precontractuale prevăzute de lege, l-a informat complet, cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice/serviciului unic și/sau asociat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice/serviciului unic și/sau asociat, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice din prezentul contract, în conformitate cu oferta agenţiei de turism, nefiind necesară listarea ofertei serviciului turistic care cuprinde informații precontractuale și care se consideră acceptată prin efectuarea plății pe baza documentelor fiscale emise.

   12.5. Conform dispozițiilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC AIR FLA SIB SRL prin AIR TOUR TRAVEL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin documetele emise. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din țară și/sau străinătate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data încheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislația relevantă.

   12.6 Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar se poate apela la procedura SAL, iar în caz contrar, părțile înteleg să se adreseze  instanțelor de judecată competente.

   12.7 Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract agenția de turism organizatoare i-a furnizat toate informațiile privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masă oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară/ furnizorul de servicii turistice, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

    12.8. In cazul în care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Organizator a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art.6.1.3 din prezentul contract nu sunt aplicabile, Serviciul Unic de Călătorie/ asociat se  înțelege  un serviciu de călătorie, astfel cum sunt acestea definite la art. 3, p. 15 din OG nr. 2/2018 (transport, cazare, rent-a-car, alte servicii de căltorie), solicitat/rezervat/achiziționat de Călător prin intermediul AIR TOUR TRAVEL, în baza Cererii de rezervare/Bonului de comandă si oferit și/sau prestat de către Furnizori/Prestatori terti.

   12.9 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

        

                      Agenția de turism,                                                                                       Turist/Călător/Reprezentant călător/i,

                                                                                                                                           Nume și prenume:

                    AIR TOUR TRAVEL  

 

Prezentul contract se poate descărca de aici: https://www.airtourtravel.ro/documents/Contract_cadru_turist_Air_Tour_Travel_5f95c9c117ba6.pdf